Skip to content

Stel uw vraag via WhatsApp

WhatsApp openen

Leegstandwet

Indien u een woning te koop aanbiedt bestaat er een mogelijkheid om de woning te verhuren, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op belangrijke en vaak bezwaarlijke rechten uit het huurrecht. Dit kan via een Tijdelijke Verhuur op basis van de Leegstandwet.

Leegstandwet Amsterdam

De Leegstandwet (wet van 21 mei 1981, Staatsblad 337) voorziet in de mogelijkheid om leegstaande woonruimte welke ten tijde van het indienen van de aanvraag:

• bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw;
• ter verkoop wordt aangeboden door een eigenaar die het jaar voorafgaand aan de leegkomst de bewoner is geweest;
tijdelijk te verhuren.

Hiervoor is een vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders. Dienst Wonen is de bevoegde instantie in Amsterdam die de vergunningen verleend.

Uw woning verhuren onder de leegstandwet?

Benieuwd naar de mogelijkheden om uw woning te verhuren onder de leegstandwet? Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Leegstandwet tijdelijke verhuur

Een door een eigenaar/bewoner te koop aangeboden woning kan met een tijdelijke verhuurvergunning worden verhuurd voor een periode van minimaal zes maanden en maximaal 5 jaar. In geval van voorgenomen verkoop kan een vergunning niet worden verlengd.

Indien de gevraagde vergunning wordt verleend zijn de artikelen 206 lid 3, 232, 242, 269 lid 1 en 2, 270, 271 leden 4 tot en met 8, 272 tot en met 277, 278 leden 1 en 2 en 281 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Dit komt er op neer dat de tijdelijke huurder geen recht heeft op huurbescherming. In plaats daarvan zijn dwingende voorschriften inzake huurbescherming op grond van artikel 16 van de Leegstandwet van toepassing.

• In het tijdelijk verhuurcontract moet het nummer van de vergunning worden opgenomen.
• Een tijdelijk verhuurcontract kan aangegaan worden voor een periode van minimaal zes maanden.
• De opzegtermijn voor de tijdelijke huurder bedraagt minimaal één maand.
• De opzegtermijn voor de verhuurder bedraagt minimaal drie maanden.

Leegstandwet vergunning aanvragen

Door het toezenden van de aanvraag geeft u deze in behandeling en bent u leges verschuldigd, ook als de vergunning niet zou worden verleend. Indien de vergunning niet wordt verleend kan slechts restitutie van 25% van het verschuldigde legesbedrag plaatsvinden. De aanvrager ontvangt een factuur zodra de aanvraag in behandeling is genomen.

Leegstandwet voorwaarden

Voorwaarde om te verhuren volgens de Leegstandwet is de voorgenomen verkoop. Uw woning dient derhalve door JLG Real Estate ter verkoop te worden aangeboden, voor een aannemelijke vraagprijs. JLG Real Estate zal ook daadwerkelijk inspanningen verrichten om de woning te verkopen, zolang de woning niet is verhuurd. Alles conform hetgeen staat omschreven en overeengekomen in de Opdracht tot Dienstverlening bij Verkoop.

Leegstandwet vergunning

De aanvraag indienen kan worden uitbesteed aan JLG Real Estate. Groot voordeel is tevens dat de huurprijs vrij is vast te stellen bij verhuur onder de Leegstandwet. U bent dus niet gehouden aan de maximale huurprijs conform het Woningwaarderingsstelsel.

Pas wanneer de vergunning wordt verleend kan JLG aan de slag om een geschikte kandidaat te vinden. JLG Real Estate kan geen garantie geven dat de gevraagde huurprijs ook wordt vergund.

Leegstandwet verhuur

Leegstandverordening

Wanneer uw leegstaande woning gemeld is bij de gemeente neemt de gemeente binnen 2 maanden contact op voor het bespreken van de leegstandbeschikking. Hierin kan het volgende worden bepaald:

  • Dat een woning die geschikt is voor bewoning binnen twee maanden weer bewoond moet zijn. 
  • Welke voorzieningen de eigenaar binnen welke termijn moet verzorgen om de woonruimte weer geschikt te maken voor bewoning.
  • Wat de marktconforme huurprijs is waarvoor de woonruimte verhuurd kan worden.
  • Dat bij een woonruimte die beschermd is voor verkoop, de eigenaar verplicht is om de woonruimte tijdelijk te verhuren en daarvoor een vergunning aan te vragen.
  • Dat bij een woonruimte die is bestemd voor afbraak of vernieuwbouw, de eigenaar verplicht is die tijdelijk te verhuren en daarvoor een vergunning aan te vragen.

 

Verkoop van de woning

Voorwaarde om te verhuren volgens de Leegstandwet is de voorgenomen verkoop. Uw woning dient derhalve door JLG Real Estate ter verkoop te worden aangeboden, voor een aannemelijke vraagprijs. JLG Real Estate zal ook daadwerkelijk inspanningen verrichten om de woning te verkopen, zolang de woning niet is verhuurd. Alles conform hetgeen staat omschreven en overeengekomen in de Opdracht tot Dienstverlening bij Verkoop.

Kosten voor verkoop van de woning via JLG Real Estate

Voor het aanvragen van de vergunning en de opstartkosten voor de verkoop en verhuur is een eenmalig bedrag verschuldigd van 350 euro, inclusief 21% BTW. Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst of verkoop, is de normale courtage van toepassing zoals omschreven in de desbetreffende Opdracht tot Dienstverlening.

*Contact opnemen over verhuur

"*" geeft vereiste velden aan