Skip to content

Stel uw vraag via WhatsApp

WhatsApp openen

Leegstandwet

Indien u een woning te koop aanbiedt bestaat er een mogelijkheid om de woning te verhuren, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op belangrijke en vaak bezwaarlijke rechten uit het huurrecht. Dit kan via een Tijdelijke Verhuur op basis van de Leegstandwet.

Wat houdt de wet in het kort in?

De Leegstandwet (wet van 21 mei 1981, Staatsblad 337) voorziet in de mogelijkheid om leegstaande woonruimte welke ten tijde van het indienen van de aanvraag
• bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw;
• ter verkoop wordt aangeboden door een eigenaar die het jaar voorafgaand aan de leegkomst de bewoner is geweest;
tijdelijk te verhuren.
Hiervoor is een vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders. Dienst Wonen is de bevoegde instantie in Amsterdam die de vergunningen verleend.

In deze toelichting beperken we ons tot de Tijdelijke Verhuur ten tijde van verkoop.

Een door een eigenaar/bewoner te koop aangeboden woning kan met een tijdelijke verhuurvergunning worden verhuurd voor een periode van minimaal zes maanden en maximaal 5 jaar. In geval van voorgenomen verkoop kan een vergunning niet worden verlengd.
Indien de gevraagde vergunning wordt verleend zijn de artikelen 206 lid 3, 232, 242, 269 lid 1 en 2, 270, 271 leden 4 tot en met 8, 272 tot en met 277, 278 leden 1 en 2 en 281 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Dit komt er op neer dat de tijdelijke huurder geen recht heeft op huurbescherming. In plaats daarvan zijn dwingende voorschriften inzake huurbescherming op grond van artikel 16 van de Leegstandwet van toepassing.

• In het tijdelijk verhuurcontract moet het nummer van de vergunning worden opgenomen.
• Een tijdelijk verhuurcontract kan aangegaan worden voor een periode van minimaal zes maanden.
• De opzegtermijn voor de tijdelijke huurder bedraagt minimaal één maand.
• De opzegtermijn voor de verhuurder bedraagt minimaal drie maanden.

Er is leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag.
Door het toezenden van de aanvraag geeft u deze in behandeling en bent u leges verschuldigd, ook als de vergunning niet zou worden verleend. Indien de vergunning niet wordt verleend kan slechts restitutie van 25% van het verschuldigde legesbedrag plaatsvinden. De aanvrager ontvangt een factuur zodra de aanvraag in behandeling is genomen.

De procedure

De aanvraag indienen kan worden uitbesteed aan JLG Real Estate. Groot voordeel is tevens dat de huurprijs vrij is vast te stellen bij verhuur onder de Leegstandwet. U bent dus niet gehouden aan de maximale huurprijs conform het Woningwaarderingsstelsel.

Pas wanneer de vergunning wordt verleend kan JLG aan de slag om een geschikte kandidaat te vinden. JLG Real Estate kan geen garantie geven dat de gevraagde huurprijs ook wordt vergund.

Verkoop van de woning

Voorwaarde om te verhuren volgens de Leegstandwet is de voorgenomen verkoop. Uw woning dient derhalve door JLG Real Estate ter verkoop te worden aangeboden, voor een aannemelijke vraagprijs. JLG Real Estate zal ook daadwerkelijk inspanningen verrichten om de woning te verkopen, zolang de woning niet is verhuurd. Alles conform hetgeen staat omschreven en overeengekomen in de Opdracht tot Dienstverlening bij Verkoop.

De kosten

Voor het aanvragen van de vergunning en de opstartkosten voor de verkoop en verhuur is een eenmalig bedrag verschuldigd van 200 euro, inclusief 21% BTW. Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst of verkoop, is de normale courtage van toepassing zoals omschreven in de desbetreffende Opdracht tot Dienstverlening. Er zijn geen intrekkingskosten verschuldigd.